български english руский

Физико-географска информация

Население
След последното преброяване данните показват, че населението в Община Казанлък е около 89 000, от които: 43 500 мъже и 45 500 жени. Гъстотата на населението е 140 човека/км2. В момента в гр. Казанлък живеят над 55 000 жители.

Климат
Климатът е преходно - континентален със средни януарски температури около 0 о С до + 1,5 о С и средни юлски температури + 21 о С. Намира се на средна надморска височина 350 м. Характерни за този район през пролетта са сравнително ранното, устойчиво задържане на температурите над 5оС (първата половина на март) и над 10оС (първата половина на април), но късните пролетни мразове са често явление. Лятото е умерено топло, а лятната сума на валежите - голяма, предимно през първата половина на лятото. През втората половина на лятото и началото на есента има продължителни засушавания. През есента средната температура над 5оС се задържа до втората половина на ноември, а над 10оС - до края на октомври. Зимата е по-мека, със сравнително малък брой дни със снежна покривка, по-малка дебелина на снега, ниски абсолютни минимални температури, сравнително по-малка сума на зимните валежи. Максимумът на валежите е през юни, а минимумът - през февруари и март. Преобладаващата посока на ветровете е от северозапад.

Релеф
Град Казанлък и региона се намират в западната част на Казанлъшката котловина. Почвите са разнообразни, като преобладаващ тип е канелено-горският, който е около 50% от площта и е особено подходящ за отглеждане на етерично-маслени и лекарствени култури. Казанлъшката котловина е образувана през четвъртичния период, при енергийното издигане на Стара планина и Средна гора и при потъването на подбалканските полета. За разломния характер на котловината свидетелстват топлите минерални извори при с. Овощник, гр. Павел Баня и с. Ягода. По своите морфоложки характеристики Казанлъшката долина се дели на три части. Западната част е най-широка и има доста нахълмена повърхнина поради многобройните наносни конуси, образувани от старопланинските реки. Надморската височина тук достига до 500 метра, а средната надморска височина е 350 м. Средната част е значително по-тясна и по-ниска. Източната част има по-сложна повърхнина.

Флора
Природата на този край е съчетала красотата и величието на Балкана с плодородието на долината на река Тунджа. Горите в Казанлъшко поле заемат около 30% от територията, а реките Тунджа и Енинска са богати на влаголюбиви горски видове - върба, топола и елша. Върху по-сухите места се наблюдават различни дървета - дъб, полски бряст и др. В гр.Казанлък има 4 големи парка с над 30 вида дървета и храсти. Хълмът Тюлбето в по-голямата си част е зает от красиви гори, а в източната част преобладава борът.

Фауна
По високите части на Стара планина се срещат сърна, благороден елен, дива свиня, дива котка, лисица, златка, мечка, дневни и нощни хищни птици, както и различни земноводни и влечуги. В равнинните части на казанлъшката долина се срещат полска чучулига, полска и сива врана, таралеж, къртица, див заек и много други. Реките и язовир "Копринка" са богати на различни видове риба - шаран, кефал, червеноперка, сом и др.

зареждане
Зареждам... Моля изчакайте!