български english руский

Защитени територии

Резервати

Соколна

Царски орелПлощ - 1250 ха в землищата на селата Асен и Скобелево, община Павел баня. Обхваща водосбора на р.Соколна, като изцяло е разположен на територията на Национален парк "Централен Балкан". Съхранява обширни и непристъпни скални образувания, обрасли с характерна за тази част на планината горска растителност с рядко срещана, дори уникална, инверсия на бука и дъба. Опазва находища и местообитания на редки, застрашени, ендемични и защитени видове - еделвайс, старопланинска иглика, силивряк, дива коза, мечка, гарван - гробар…

Черен кълвачПоказателно е, че на тази голяма територия се срещат повече от 600 вида растения. Изключителната красота на резервата се дължи на могъщите отвесни скали, сипеите, горите, разхвърляна на петна тук - там, потоците и водопадите, и обширните високопланински пасища. Пейзажът поразително напомня Скалистите планини в Северна Америка.

Скален орелНаблюдение на над 40 вида птици: скален орел, белоопашат мишелов, ловен сокол, черен кълвач, балканска чучулига и др. Гнездо на скален орел, твърде вероятно наблюдение на дива коза и следи от мечка и вълк , вероятно наблюдение на мечка.

Соколна е обявен за резерват заради еделвайса.

Стопанисва се от Дирекция на НП"Централен Балкан".

Еленова гора

Площ - 53,7 ха в землищата на селата Скобелево и Горно Сахране, община Павел баня. Съхранява вековна букова гора на възраст над 200 години. Предаден за стопанисване и охрана на дирекция на НП"Централен Балкан".

Защитени местности

Дерменка Енински Балкан
Мъглижката клисура
Обхваща площ от 238 ха в землището на град Мъглиж. Защитава красивото природно образувание -Клисурата на река Мъглижка.

Ветренска кория
Обявена за "Природна забележителност" по Закона за защита на природата с площ от 25,3 ха в землището на с. Ветрен, община Мъглиж. Съхранява остатъци от стара дъбова гора. Стопанисва се от Държавно лесничейство - гр. Мъглиж.

Туловска кория
Обявена като "Природна забележителност" по Закона за защита на природата на площ от 75,7 ха в землището на с. Тулово, община Мъглиж. Съхранява остатъци от вековна равнинна дъбова гора. Прекатегоризирана по Закона за защитените територии в Защитена местност. Стопанисва се от Държавно лесничейство - гр. Мъглиж.

Каваклийка
Обявена като "Историческо място" по Закона за защита на природата на площ от 90 ха в землището на с. Горно Ново село, община Братя Даскалови. Опазва вековни широколистни гори. Стопанисва се от Държавно лесничейство - гр. Чирпан.

Дерменка
Обявена като "Историческо място" по Закона за защита на природата с площ от 110,4 ха в землището на с. Славянин, община Братя Даскалови. Съхранява характерни за района ландшафти и местообитания на редки и защитени растителни и животински видове. Стопанисва се от Държавно лесничейство - гр. Чирпан.

Природни забележителности

Кадемлийското пръскалоВодопад "Кадемлийското пръскало"
Намира се в землището на с.Тъжа, общ. Павел баня. Водопад Кадемлийското пръскало е едно от творенията на природата, пред които човешкият гений е безсилен. Бурна и шумяща кристалната вода се спуща от 72 метра височина и се влива в коритото на река Тъжа, откъдето бавно и спокойно поема своя път към долината на Тунджа. Величественият водопад е разположен в масива Триглав в Централна Стара планина, в живописната местност Смесите, само на час от хижа Тъжа. В района е твърде вероятно наблюдението на мечка, вълк, дива коза, скален орел, черен щъркел, голям ястреб, черен кълвач, ловен сокол и др. Стопанисва се от Държавна дивечовъдна станция - с. Сахране.

Скално образувание "Момите"
Намира се в землището на гр. Мъглиж, община Мъглиж. Стопанисва се от Държавно лесничейство - гр. Мъглиж.

Водопад "Бабското пръскало"
Намира се в землището на с. Тъжа, р. Бабска, община Павел баня. Стопанисва се от Държавно лесничейство - гр. Казанък.

Водопад"Малкия скок"
Намира се в землището на гр. Мъглиж, общ. Мъглиж. Стопанисва се от Държавно лесничейство - гр. Мъглиж.

Пещера "Топлата дупка"
Намира се в землището на с. Борущица, общ. Мъглиж. Стопанисва се от Държавно лесничейство - гр. Мъглиж.

Скално образувание "Пеещите скали"
Намира се в землището на с. Скобелево, общ. Павел баня. Стопанисва се от Държавна дивечовъдна станция - с. Сахране.

Пещера "Каменната къща"
Намира се в землището на с. Скобелево, общ. Павел баня. Стопанисва се от ДДС - с. Сахране.

Водопад "Търниченско пръскало"
Намира се в землището на с. Търничене, общ. Павел баня. Стопанисва се от ДДС - с. Сахране.
зареждане
Зареждам... Моля изчакайте!